Ważne: Strona www.reklama.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

01.09.2010 12:00:00 Zasady wykonania reklamy

Autor: admin

Zasady wykonywania prac związanych z nakładaniem, zmianą oraz demontażem reklam na pojazdach komunikacji miejskiej

 

I. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE WYKONANIA REKLAMY 

1. Terminy prac związanych z nałożeniem, zmianą, lub demontażem reklamy wyznaczają pracownicy Działu Marketingu w uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Stacji Obsług.

 

2. Dla przedstawicieli firm zewnętrznych wykonujących powyższe prace, których wskaże właściciel reklamy bądź, z którymi zawarto odrębne umowy, jednorazowe (dotyczącego danej pracy) upoważnienie do wejścia na teren odpowiedniego obiektu MPK S.A. wystawiają pracownicy Działu Marketingu. Upoważnienie jest przekazywane do właściwej Stacji Obsługi wraz z zatwierdzonym projektem reklamy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 

3. Pierwsze upoważnienie zostanie wystawione po dostarczeniu do Działu Marketingu przez przedstawicieli firm zewnętrznych wykonujących ww. prace:

 

a) oświadczenia własnoręcznie podpisanego przez pracodawcę, że zatrudnieni pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, uprawnienia do wykonywania określonych prac oraz, że zostali przeszkoleni w zakresie bhp,

 

b) pozwolenia na wytwarzanie odpadów bądź decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z zapisem art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251). Ważność zachowują dotychczasowe zezwolenia w przedmiotowym zakresie przez okres, na jaki zostały udzielone.

 

c) oświadczenia na piśmie, w przypadku nieprzedłożenia wymaganego prawem pozwolenia lub decyzji, że pełną odpowiedzialność za wytwarzanie, usuwanie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ww. Ustawą ponosi wykonawca prac, o których mowa w części I pkt 1niniejszych Zasad.

 

4. Przedstawiciele firm zewnętrznych wykonujących prace, o których mowa w części I pkt 1 niniejszych Zasad są zobowiązani do przekazania uprawnionemu pracownikowi Stacji Obsługi kart charakterystyk substancji niebezpiecznych używanych do wykonania tych prac, jeżeli Stacja Obsługi takich kart nie posiada.

 

5. Przedstawiciele firm zewnętrznych wykonujący prace, o których mowa w części I pkt 1 niniejszych Zasad, zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. obowiązujących w MPK S.A. w Krakowie oraz następujących ustaleń:

 

a) Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie MPK S.A. wKrakowie jest Kierownik Inspektoratu BHP, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik Inspektoratu BHP.

 

b) Koordynator i pracodawca zewnętrzny mają obowiązek informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywania przez nich prac.

 

c) Koordynator lub pracownik Inspektoratu BHP dostarcza pracodawcy zewnętrznemu, a on przekazuje swoim pracownikom informacje

 

- zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w obiekcie, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w wypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.

 

- działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń zdrowia i życia występujących w obiekcie, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach.

 

d) Przedstawiciele firm zewnętrznych, przed rozpoczęciem pracy na terenie należącym do MPK S.A w Krakowie, są zobowiązani przekazać Koordynatorowi (pracownikowi Inspektoratu BHP) własnoręcznie podpisane przez pracodawcę oświadczenie, że zatrudnieni pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, uprawnienia do wykonywania określonych prac oraz, że zostali przeszkoleni w zakresie bhp.

 

e) Fakt przekazania Koordynatorowi (Inspektoratowi BHP) oświadczenia, o którym mowa w pkt b, Koordynator potwierdza imienną pieczątką i podpisem na kopii ww. oświadczenia, którą przedstawiciele firm zewnętrznych są zobowiązani przedstawić w Dziale Marketingu. Bez zatwierdzonej przez Koordynatora kopii oświadczenia przedstawiciele firm zewnętrznych nie mogą podjąć pracy na terenie należącym do MPK S.A.

 

f) W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy u pracownika firmy zewnętrznej, wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników na terenie należącym do MPK S. A. należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Koordynatora i kierownika komórki organizacyjnej, na rzecz której dana praca jest wykonywana.

 

g) Wyznaczenie Koordynatora, o którym mowa w pkt a) nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez niego pracownikom.

 

h) W przypadku nie spełnienia warunków wymienionych w pkt d – g Koordynator, o którym mowa w pkt a, lub pracownik Inspektoratu BHP ma prawo wstrzymać na terenie MPK S.A. pracę pracowników zatrudnionych przez pracodawcę zewnętrznego, informując o tym Dział Marketingu.

 

6. Po zakończeniu prac wykonawca winien własnym staraniem i na własny koszt usunąć z terenu MPK S.A. wszystkie odpady, zarówno lakiernicze jak również pozostałe oraz wypełnić inne obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 129, poz. 902 z późn. zm.).
 

II. PRZYGOTOWANIE PRAC

 

1. Przed przystąpieniem do prac związanych z nałożeniem nowej lub zmianą reklamy upoważnieni pracownicy Stacji Obsługi dokonują przy udziale przedstawicieli firm zewnętrznych przeglądu stanu technicznego pojazdu wyznaczonego pod ekspozycję reklamy.

 

2. Celem przeglądu technicznego jest wyszczególnienie usterek pojazdu, oraz związanych z nimi koniecznych napraw do wykonania przez pracowników Stacji Obsługi.

 

3. Po dokonaniu przeglądu stanu technicznego pojazdu wszystkie stwierdzone usterki należy wpisać w poz. 4 druku nr 408 pod nazwą Potwierdzenie Wykonania Prac.

 

4. Przed naniesieniem reklamy lub rozpoczęciem prac związanych z przywracaniem pojazdu do barw miejskich powierzchnia pojazdu winna być odpowiednio przygotowana.

 

5. Prace związane z przygotowaniem powierzchni pod nakładanie reklam wykonują Stacje Obsługi. Odpowiednie przygotowanie powierzchni rozumiane jest jak oczyszczenie, usunięcie uszkodzonych powłok oraz śladów korozji, zabezpieczenie przed jej rozwojem, wyrównanie powierzchni (szpachlowanie oraz szlifowanie szpachlowanych miejsc) przy użyciu narzędzi z pochłaniaczami pyłów, malowanie naprawianych miejsc farbą podkładową.

 

6. Prace związane z bezpośrednim przygotowaniem powierzchni przed nakładaniem powłok pod reklamy (np. matowanie powierzchni) wykonują firmy zewnętrzne. Przy przywracaniu pojazdów do barw miejskich wszystkie prace związane z przygotowaniem powierzchni i malowaniem (oczyszczenie, usunięcie uszkodzonych powłok oraz śladów korozji, zabezpieczenie przed jej rozwojem, wyrównanie powierzchni (szpachlowanie oraz szlifowanie szpachlowanych miejsc przy użyciu narzędzi z pochłaniaczami pyłów, malowanie naprawianych miejsc farbą podkładową, matowanie i nakładanie) także wykonują firmy zewnętrzne.

 

7. Przed rozpoczęciem prac malarskich związanych z malowaniem pojazdu dla celów reklamowych lub przywracaniem pojazdu do barw miejskich należy zabezpieczyć elementy nadwozia (szyby, uszczelki gumowe, itp.) przed zamalowaniem.
 

III. NAKŁADANIE REKLAMY

 

1. Reklama na pojeździe może być naniesiona poprzez malowanie bądź też naklejenie graficznych elementów reklamy.

 

2. Powierzchnie reklamowe powinny być nałożone w taki sposób, aby nie zasłaniały w żadnym stopniu szyb w kabinie kierowcy/motorniczego, jak również szyb bocznych pojazdu. Nie jest dopuszczalne zajęcie pod reklamę ściany przedniej autobusu, która zawsze powinna pozostać w barwach MPK S.A. Dopuszcza się zajęcie pod reklamę tylnych szyb autobusów, jednak należy w razie potrzeby przewidzieć miejsce na wyświetlacz. Reklamy nie mogą zasłaniać także tablic rejestracyjnych ani elementów świetlnych.

 

W zupełnie wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora ds. Przewozów możliwe jest zajęcie pod reklamę powierzchni szyb bocznych pojazdu.

 

3. Przy naklejaniu elementów graficznych winny być pozostawione wolne miejsca na oznakowanie pojazdów, zgodnie z instrukcją oznakowania taboru, które na pojazd nanoszą wyznaczeni pracownicy Stacji Obsługi.


 

IV. PRZYWRÓCENIE POJAZDU DO BARW MIEJSKICH

 

1. Przy przywracaniu pojazdów do barw miejskich, położenie wierzchnich warstw lakieru musi być poprzedzone nałożeniem warstwy podkładowej odpowiedniej dla poszczególnych zestawów lakierniczych.

 

2. W celu przywrócenia pojazdów do barw miejskich należy stosować lakiery poliuretanowe, akrylowe lub lakiery wodne zwane także dyspersjami wodorozcieńczalnymi, producentów uzgodnionych ze Stacjami Obsług, o niżej podanych parametrach:

 

1) Kolory powłok autobusowych

wg Sikkens

- biały SIKKENS 494 A3, RAL 90-10

- niebieski SIKKENS 476 F5, RAL 50-17

- granatowy SIKKENS482 E2, RAL 50-03

 

2) Kolory powłok tramwajowych

- niebieski RAL 5017

- biały RAL 90-10

- szary RAL 7005

 

3. Po nałożeniu powłok lakierniczych wyznaczeni pracownicy Stacji Obsług naklejają elementy oznakowania taboru.
 

V. ODBIÓR POJAZDU

1. Po zakończeniu prac związanych z nakładaniem zmianą lub demontażem reklamy przedstawiciele firm zewnętrznych winni zgłosić ich zakończenie upoważnionemu pracownikowi Stacji Obsługi i wpisać w druku nr 408 pod nazwą Potwierdzenie Wykonania Prac:

 

a) w poz. 5 – ilość dni i rodzaje prowadzonych prac,

 

b) w poz. 6 – ilość i rodzaj zużytych lakierów i rozpuszczalników.

 

2. Odbioru pojazdu, przy udziale przedstawicieli firm zewnętrznych wykonujących ww. prace, dokonuje upoważniony pracownik Stacji Obsługi, co zostaje potwierdzone podpisami przedstawicieli obu stron na druku nr 408.

 

3. Służby kontroli technicznej mają prawo do kontroli międzyoperacyjnej z możliwością ewentualnego skierowania pojazdu do poprawek przed ostatecznym odbiorem pojazdu.

 

4. Wykonawca (najemca powierzchni reklamowych) udzieli MPK S.A. co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace lakiernicze w zakresie naniesienia reklamy bądź przywrócenia pojazdu do barw miejskich.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków
powered by: CMS Edito realizacja: Ideo