Ważne: Strona www.reklama.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Zasady realizacji


MPK S.A. w Krakowie świadczy usługi reklamowe na następujących zasadach:
 

1. Reklama całopojazdowa

Reklama całopojazdowa jest wykonywana metodą wyklejania folią samoprzylepną.

 

W przypadku tramwaju obejmuje ona całą powierzchnię wagonu z wyłączeniem dachu oraz szyb. 

W przypadku autobusu obejmuje całą jego powierzchnię z wyłączeniem dachu, przodu pojazdu, szyb bocznych.  


Aby zaprezentować swoją reklamę na naszym nośniku wypełnij i prześlij nam jeden z formularzy  znajdującychę u dołu strony

 

2. Reklama modułowa

 

Pod reklamę modułową udostępnia się powierzchnię boku autobusu bez drzwi, powierzchnię boku autobusu z drzwiami oraz powierzchnię tyłu autobusu. Na powierzchni tyłu autobusu, obejmującej także tylne okno, umieścić można moduł reklamowy „full back” składający się z dwóch części: z folii nieprzezroczystej (do wysokości tylnego okna) i z folii przezroczystej „one way vision”, umieszczonej na szybie tylnego okna.

 


W przypadku tramwaju pod reklamę udostępnia się powierzchnię na boku pojazdu o wielkości równej prostokątowi z folii samoprzylepnej o wymiarach: 245x75 cm (moduł Z 20) oraz moduł Z40, który obejmuje cały bok tramwaju
 

 

 

3. Plakaty w ramkach

 

Pojazdy MPK S.A. w Krakowie wyposażone są w ramki do umieszczania plakatów reklamowych.

 

W tramwajach typu 105N oraz E1+C3 występują ramki dwustronne na wysokości wzroku pasażera, równolegle do kierunku wsiadania i wysiadania z pojazdu. Wymiary plakatu dostosowanego do ramki reklamowej w tramwaju to:

 

 • 33,5 cm (szer.) x 37 cm (wys.). Pole zadruku : 32cm x 35 cm.


W autobusach typu Jelcz 181MB, Jelcz 121MB, Solaris U12 oraz w wagonach tramwajowych typu NGT6 występują ramki jednostronne o  wymiarze:

 

 • 90 cm (szer.) x 30 cm (wys.)


Ramki autobusowe umieszczone są pod sufitem wzdłuż boków autobusu lub tramwaju.

 

Umieszczenie plakatu w ramce i jego usunięcie wykonywane jest przez MPK S.A. w Krakowie.

 

 

4. Bus TV

 

Spoty reklamowe wraz z materiałem niekomercyjnym, tworzą program sekwencyjny o długości około 12 minut emitowany wewnątrz autobusu. Długość jednego standardowego modułu reklamowego wynosi 30 sekund. Program sekwencyjny trwa około 12 minut i składa się z kilkunastu modułów. Program emitowany jest średnio 12 godzin na dobę. Przy tych założeniach spot reklamowy zostanie wyemitowany minimum 50 razy w ciągu 1 doby. Według badań MPK pasażer komunikacji miejskiej przebywa średnio w autobusie około 12 minut.

 

FORMAT MATERIAŁU ŹRÓDŁOWEGO:

 

Pliki Wideo: MPEG-2

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH


MPK S.A. w Krakowie świadczy usługi reklamowe, w oparciu o zawarte z Klientem umowy cywilnoprawne, za wyjątkiem usług w zakresie reklam wewnątrz pojazdów, które mogą być świadczone na podstawie złożonego przez Klienta pisemnego zamówienia na formularzu zamówienia.

 

W przypadku rezerwacji pojazdów pod reklamę w terminie powyżej 30 dni przed datą rozpoczęcia ekspozycji, gwarancją przyjęcia rezerwacji jest uznanie na koncie MPK S.A. w Krakowie bezzwrotnej płatności w wysokości 20 % wartości ekspozycji.

 

PRZEDMIOT UMOWY

 

 • Przedmiotem umowy jest najem powierzchni pojazdów komunikacji miejskiej, należących do MPK S.A. w Krakowie pod ekspozycję reklamy.
 • MPK S.A. w Krakowie wyznacza pod ekspozycję reklamy następujące pojazdy: "rodzaj pojazdu" typu "typ pojazdu" o numerze bocznym: "numer boczny".

 

WARUNKI OGÓLNE oraz TREŚĆ I ZMIANY TREŚCI REKLAMY

 

 • Reklama zostanie wykonana zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Wynajmującego.
 • Klient odpowiada za treść i formę reklamy.
 • Reklama nie może naruszać obowiązujących przepisów, a w szczególności prezentować treści pornograficznych, stanowić naruszenia dóbr osobistych, czynu nieuczciwej konkurencji, a także ze względu na treść lub formę godzić w dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Wynajmującego.
 • Treść prezentowanych reklam nie może być sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka.
 • MPK S.A. w Krakowie wyznaczy Klientowi termin do zlecenia zmiany lub usunięcia reklamy w przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień.
 • Pojazdy z umieszczonymi reklamami będą kursowały na obszarze komunikacyjnym MPK S.A. w Krakowie, zgodnie z obowiązującym w MPK S.A. rozkładem jazdy, na różnych liniach komunikacyjnych, z uwzględnieniem cykli eksploatacyjnych.
 • Klient zobowiązany jest do zapewnienia estetycznego wyglądu reklamy. W przypadku zgłoszenia przez MPK S.A. w Krakowie konieczności naprawy lub odnowienia reklamy, Klient zobowiązany jest do jej naprawy.
 • Prace, o których mowa powyżej nie powodują zawieszenia biegu umowy. W trakcie trwania umowy Klient może dokonać zmiany reklamy na pojeździe.
 • Każdorazowa zmiana reklamy na pojeździe może nastąpić za zgodą MPK S.A. w Krakowie oraz po zatwierdzeniu przez obie Strony umowy projektu zmienionej reklamy na pojeździe.


PRAWA AUTORSKIE

 

 • Klient wyraża zgodę na wykonanie przez MPK S.A. w Krakowie zdjęć pojazdów wraz z naniesioną reklamą i ich bezpłatne wykorzystanie do celów promujących działalność Wynajmującego.
 • Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do reklamy w zakresie niezbędnym dla celów niniejszej umowy.
 • W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do projektu reklamy, Klient zobowiązuje się udzielić MPK S.A. w Krakowie wszelkiej pomocy, a także poniesie związane z tym koszty oraz naprawi szkodę, gdyby roszczenia okazały się zasadne.
 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla celów tej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133. poz. 883 z późn. zm.).


WYKONANIE, ZMIANA, ODNOWIENIE I USUNIĘCIE REKLAMY

 

 • Reklama wykonana zostanie:
 1. metodą wyklejenia samoprzylepną folią do wysokości dolnej krawędzi okna
 2. ze zmianą powłoki lakierniczej.
 • Wszelkie prace związane z wykonaniem, odnowieniem, zmianą i usunięciem reklamy Klient zobowiązany jest wykonywać w halach Stacji Obsługi MPK S.A. w Krakowie.
 • MPK S.A. w Krakowie zobowiązuje się w uzgodnionych terminach udostępnić Klientowi hale i stanowiska naprawcze w celu umieszczenia, odnowienia, zmiany lub usunięcia reklam na pojazdach.
 • Najemca zobowiązuje się wykonać prace związane z wykonaniem reklamy modułowej/całopojazdowej w ciągu 5 dni, licząc od dnia udostępnienia mu przez MPK S.A. w Krakowie pojazdu oraz stanowiska naprawczego.
 • Prace, o których mowa powyżej Klient zobowiązuje się wykonywać zgodnie z "Zasadami wykonywania prac związanych z nakładaniem, zmianą oraz demontażem reklam na taborze tramwajowym i autobusowym MPK S.A. w Krakowie", wprowadzoną Zarządzeniem nr 8 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie prac związanych z nakładaniem, zmianą oraz demontażem reklam na pojazdach komunikacji miejskiej.
 • Jeśli przy demontażu reklamy dokonanym przez Klienta zostanie uszkodzona powłoka lakiernicza, Klient zobowiązuje się do położenia nowej powłoki lakierniczej w celu przywrócenia pojazdu do barw miejskich. Nowa powłoka wykonana zostanie w niezbędnym zakresie przy użyciu lakierów poliuretanowych i akrylowych producentów uzgodnionych z właściwą Stacją Obsługi. Parametry lakierów dla powłok wg Sikkens:
 1. autobusowych
 • biały SIKKENS 494 A3, RAL 90-10
 • niebieski SIKKENS 476 F5, RAL 50-17
 • granatowy SIKKENS 482 E2, RAL 50-03
 1. tramwajowych
 • niebieski RAL 5017
 • biały RAL 90-10
 • szary RAL 7005

 

 • Klient jest odpowiedzialny za usunięcie wszystkich odpadów lakierniczych powstałych w związku z pracami w zakresie naniesienia reklamy bądź przywrócenia pojazdu do barw miejskich - zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).


GWARANCJA

 

 • MPK S.A. w Krakowie udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonane prace reklamowe.

   

   

WYNAGRODZENIE

 

 • MPK S.A. w Krakowie, na podstawie zawartej umowy lub złożonego pisemnego zamówienia, wystawia fakturę zgodnie z zapisami tej umowy.
 • Klient upoważnia MPK S.A. w Krakowie do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.
 • Należności z tytułu realizacji umowy lub zamówienia będą realizowane w terminie 7,14, 21 dni od daty wystawienia faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania konta MPK S.A. w Krakowie.
 • Klient zobowiązany jest do zapłaty za korzystanie z hal/placów i stanowisk naprawczych MPK S.A. w Krakowie w związku z wykonaniem, zmianą, odnowieniem lub usunięciem reklam na pojazdach MPK S.A. w Krakowie w następującej wysokości:
 1. 50,00 zł netto za jeden pojazd – za każdy rozpoczęty dzień – do 5 dni kalendarzowych;
 2. 150,00 zł netto za jeden pojazd – za każdy następny dzień.


CZAS TRWANIA UMOWY

 

 • Czas trwania umowy rozpoczyna się od dnia następnego od daty podpisania protokołu odbioru.
 • Za zgodą obu stron umowa może zostać przedłużona na dalszy okres w formie aneksu.
 • MPK S.A. w Krakowie gwarantuje, że pojazd z reklamą będzie eksploatowany na liniach komunikacyjnych przez co najmniej 21 dni w miesiącu. W przypadku niedotrzymania przez MPK S.A. w Krakowie tego warunku, okres najmu zostanie wydłużony o czas ponadplanowego przestoju.


ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 • MPK S.A. w Krakowie może rozwiązać umowę przed upływem okresu, na jaki została zawarta bez wypowiedzenia w przypadku:

 

 1. niezapłacenia przez Klienta czynszu najmu w terminie 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty.
 2. niedokonania zmiany, naprawy lub odnowienia reklamy w terminie określonym w wezwaniu do zmiany, naprawy lub odnowienia.
 3. niewykonania reklamy przez okres uzgodniony przez Strony.
 • W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych powyżej MPK S.A. w Krakowie może naliczyć Klientowi karę umowną w wysokości 20% czynszu najmu powierzchni pod reklamę na pojeździe.
 • Z chwilą rozwiązania umowy Klient zobowiązany jest na swój koszt usunąć reklamę z pojazdu, przywracając go do stanu pierwotnego.
 • Usunięcie reklamy zostanie stwierdzone protokołem odbioru pojazdu. Nienależyte przywrócenie pojazdu do barw miejskich będzie traktowane jako nieusunięcie reklamy w terminie.
 • W przypadku nieusunięcia przez Klienta reklamy w terminie do 7 dni od rozwiązania umowy, MPK S.A. w Krakowie może zlecić wykonanie prac związanych z usunięciem reklamy i ewentualnym uzupełnieniem powłoki lakierniczej pojazdu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Klienta. W tym wypadku MPK S.A. w Krakowie przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 10 % ustalonych kosztów prac.
 • Niezależnie od powyższych uprawnień, w przypadku nieusunięcia reklamy w terminie 7 dni od rozwiązania umowy Klient zobowiązany jest zapłacić MPK S.A. w Krakowie karę umowną za każdy dzień opóźnienia z tytułu dodatkowego czasu ekspozycji w wysokości określonej wg obowiązującego na dzień rozwiązania umowy cennika, bez udzielania rabatów. Kara umowna liczona będzie od dnia następnego po dniu rozwiązania umowy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

 

 • MPK S.A. w Krakowie ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę powstałą z przyczyn przez niego zawinionych.
 • MPK S.A. w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za uszkodzenie lub zniszczenie reklamy powstałe w wyniku:
 1. zdarzeń losowych,
 2. kolizji drogowych,
 3. nieprawidłowego montażu reklam,
 4. zastosowania wadliwych powłok lakierniczych.

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza MPK S.A. w Krakowie obejmuje straty rzeczywiście poniesione przez Klienta.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Klient zobowiązuje się zawiadamiać MPK S.A. w Krakowie o każdej zmianie formy prawnej, adresu lub nazwy Klienta, sposobu reprezentacji, itp.
 • W razie niewykonania powyższego obowiązku Klient ponosi odpowiedzialność za powstałe skutki prawne zaniechania zawiadomienia.
 • Wszelkie doręczenia na adresy wskazane w ostatnim powiadomieniu o zmianie adresu uważa się za doręczone prawidłowo.

 

Dział Marketingu MPK S.A. w Krakowie, tel. (12) 254 19 19, (12) 254 12 89, (12) 254 10 46, fax (12) 254 19 02

Pliki

zamowienie--reklama-calopojazdowa.pdf

Rozmiar: 22,00KB

zamowienie---reklama-modulowa.pdf

Rozmiar: 22,00KB

wizualizacja-modulow-z20.pdf

Rozmiar: 55,00KB

wizualizacja-modulow-z40.pdf

Rozmiar: 54,00KB

zamowienie---ramka.pdf

Rozmiar: 22,00KB

zamowienie-bus-tv.pdf

Rozmiar: 69,00KB

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków
powered by: CMS Edito realizacja: Ideo